Πέμπτη
08 Δεκεμβρίου
2022

Doctor Vasiliadis

Καλλυντικά και οι βαφές μαλλιών

mainp.jpg


Γενικά, τα καλλυντικά και οι βαφές δεν φαίνεται να επηρεάζουν την υγεία του εμβρύου ως τερατογόνα και ιδιαίτερα όταν η χρήση τους γίνει μετά την οργανογένεση με την προϋπόθεση η χρήση των να σταματήσει μετά την εγκυμοσύνη. Αντίθετα σε μητέρες που χρησιμοποίησαν βαφές μαλλιών μέχρι και 5 χρόνια μετά την εγκυμοσύνη τους, στα παιδιά τους βρέθηκε 11 φορές μεγαλύτερη συχνότητα όγκων εγκεφάλου.

Ειδικότερα, οι αμινο-νιτροφαινόλες είναι αρωματικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως μη οξειδωτικές χρωστικές μαλλιών και ως τόνερ σε μόνιμα (οξειδωτικά) προϊόντα βαφής μαλλιών. Όλα τα συστατικά αυτής της ομάδας, εκτός από την θειϊκή-2-αμινο-4-νιτροφαινόλη , 2-αμινο-5-νιτροφαινόλη και 4-αμινο-2-νιτροφαινόλη χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα σε συγκεντρώσεις χρήσης από 2% έως 9%. Οι διαθέσιμες μελέτες τοξικότητας για τις βαφές μαλλιών που περιέχουν αμινο-νιτροφαινόλη δεν δείχνουν ανησυχίες για την ασφάλεια εκτός από το δυναμικό καρκινογένεσης και μεταλλαξιογόνου δράσης της 4-αμινο-2-νιτροφαινόλης. Οι 2-αμινο-3-νιτροφαινόλη, 2-αμινο-4-νιτροφαινόλη, θειϊκή-2-αμινο-4-νιτροφαινόλη, 2-αμινο-5-νιτροφαινόλη, 4-αμινο-3-νιτροφαινόλη, 3-νιτρο-ρ-υδροξυ-εθυλ-αμυνοφαινόλη και η 4-υδροξυπροπυλαμινο-3-νιτροφαινόλη που αποτελούν συστατικά των βαφών μαλλιών στις πρακτικές της χρήσης και της συγκέντρωσης των είναι ασφαλείς, όπως περιγράφεται σε σχετική μελέτη για αυτή την εκτίμηση ασφάλειας, αλλά τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για απόδειξη ασφαλείας για την 4-αμινο-2-νιτροφαινόλη. (πηγή)

Γενικά, τα δεδομένα από τις μελέτες στη βιβλιογραφία μας παρέχουν ελάχιστα στοιχεία για τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης όγκων του εγκεφάλου της παιδικής ηλικίας που σχετίζονται με την έκθεση της μητέρας σε προϊόντα ομορφιάς. Σε μελέτη από 1218 περιπτώσεις όγκων του εγκεφάλου παιδικής ηλικίας και 2223 μάρτυρες από τον γενικό πληθυσμό που σχετίζονται με την έκθεση της μητέρας σε προϊόντα ομορφιάς σε 9 κέντρα από 7 χώρες παρατηρήθηκε 50% αύξηση (odds ratio -OR- ή λόγος πιθανοτήτων 1,0-2,1) στις περιπτώσεις όγκων του εγκεφάλου παιδικής ηλικίας μεταξύ των παιδιών των οποίων οι μητέρες είχαν εκτεθεί μέσω της προσωπικής χρήσης ή και πιθανά από το περιβάλλον σε επαφή με προϊόντα ομορφιάς για διάρκεια 5 ετών από τη γέννηση του παιδιού σε σύγκριση με τα παιδιά των μητέρων που δεν εκτέθηκαν ποτέ σε προϊόντα ομορφιάς. Αντίθετα, σε μητέρες που έκαναν προσωπική χρήση με χρωστικές ουσίες μαλλιών ένα μήνα πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με όριο την γέννηση του παιδιού δεν υπάρχει ένδειξη ότι συνδέονται με τις περιπτώσεις όγκων του εγκεφάλου παιδικής ηλικίας (OR =1,0). Ομοίως, δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην εμφάνιση βλαβών σε σχέση με την περίοδο, την συχνότητα και την διάρκεια της χρήσης των χρωστικών των μαλλιών, ή και για τον αριθμό των εφαρμογών κατ 'έτος. Μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν κατά ή μετά το 1980, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του κινδύνου εμφάνισης όγκων εγκεφάλου της παιδικής ηλικίας που συνδέθηκαν με τη μητρική μη σχετιζόμενη με την εργασία πενταετή (5 χρόνια) έκθεση σε οποιαδήποτε από τα προϊόντα ομορφιάς (OR =2.6), βαφές μαλλιών (OR=11) και σπρέι για τα μαλλιά (OR=3.4). Αντίθετα, δεν υπάρχει αύξηση των περιστατικών στα παιδιά των μητέρων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας σχετικά με τις υπηρεσίες ομορφιάς που σχετίζονται με τα τελευταία 5 χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. (πηγή).


©  Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης