Παρασκευή
23 Απρίλιος
2021

Doctor Vasiliadis

Λεξικό BI-RADS

Η μεθοδολογία κατάταξης των βλαβών του μαστού BIRADS (Breast Imaging Reporting And Data Systems) που προτάθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινοβολίας (ACR) έχει γίνει γενικότερα αποδεκτή από το 1996  με αρκετές τροποποιήσεις μέχρι τις μέρες μας και αποτελεί ένα σταθμισμένο κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των γιατρών.  Η ταξινόμηση σύμφωνα με την 4η αναθεώρηση του 2003 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Ορισμός της βλάβης

Πιθανότητα
κακοήθειας

Προτεινόμενη ενέργεια
0 Ατελής εξέταση ?
Περαιτέρω έρευνα
1 Φυσιολογική εξέταση 0% Επανέλεγχος ανά έτος
2 Καλοήθης βλάβη 0% Επανέλεγχος ανά έτος
3 Πιθανώς καλοήθης βλάβη <2% Επανέλεγχος ανά εξάμηνο
4a Χαμηλή πιθανότητα κακοήθειας 2-10% Βιοψία
4b Μεσαία πιθανότητα κακοήθειας 11-50% Βιοψία
4c Υψηλή πιθανότητα κακοήθειας 51-94% Βιοψία
5 Πολύ υψηλή πιθανότητα κακοήθειας ≥95% Βιοψία
6 Αποδεδειγμένη με βιοψία κακοήθεια 100% Χειρουργική αντιμετώπιση

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ :

1) Journal of the American Board of Family Medicine
BI-RADS Classification for Management of Abnormal Mammograms
Margaret M. Eberl, MD, MPH, Chester H. Fox, MD, Stephen B. Edge, MD, Cathleen A. Carter, PhD, Martin C. Mahoney, MD, PhD, FAAFP

2) BI-RADS Lexicon, 4th edition 2003
http://radiography.0catch.com/BI-RADS%202.pdf