Τρίτη
31 Ιανουαρίου
2023

Doctor Vasiliadis

 

Η θραύση του DNA (κατακερματισμός) του σπέρματος (DFI)

© Υπό Δρ Θεοδώρου Ξεν. Βασιλειάδη, Μαιευτήρα Γυναικολόγου

Η θραύση του DNA είναι ένα πολύ γνωστό θέμα στην βιολογία, κυρίως από τις μελέτες των θραύσεων μονής ή διπλής έλικας του, (δες εδώ), που προκαλούνται συνέπεια της ακτινοβολίας. Τα τελευταία 25 χρόνια, έχει μελετηθεί και η θραύση (κατακερματισμός/fragmentation) του DNA του σπέρματος των ανδρών στον άνθρωπο κυρίως υπό την έννοια της ποσόστωσης, η οποία στη συνέχεια συσχετίστηκε με τις περιπτώσεις γονιμότητας και αποβολής στην έγκυο γυναίκα.

Η θραύση του DNA (κατακερματισμός) του σπέρματος φαίνεται να είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες μειωμένης γονιμότητας. Οι θραύσεις DNA σπέρματος συνδέονται συχνά με την προχωρημένη ηλικία, την ανεπαρκή διατροφική πρόσληψη, την κατάχρηση ναρκωτικών, την έκθεση σε φυτοφάρμακα από το περιβάλλον, το κάπνισμα, την κιρσοκήλη, τις συστηματικές ιατρικές παθήσεις, την τοπική υπερθερμία στα γεννητικά όργανα, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την φλεγμονή των γεννητικών οργάνων και τις μολυσματικές ασθένειες. Ο κατακερματισμός μπορεί να είναι δευτερογενής που οφείλεται σε εσωτερικούς παράγοντες στον ανθρώπινο οργανισμό σε κυτταρικό επίπεδο, όπως η απόπτωση και το οξειδωτικό στρες (μηχανισμός που ευθύνεται η υψηλή συγκέντρωση ελεύθερων ριζών).

Η αξιολόγηση της ακεραιότητας του DNA του σπέρματος προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στη διερεύνηση στειρότητας του ζεύγους , β) στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αποβολών και  γ) για να προσδιορίσει την καταλληλότερη υποβοηθούμενη αναπαραγωγική τεχνολογία.
Πάτα εδώ για αναλυτική παρουσίαση  απόψεων

Υπάρχουν τέσσερις έμμεσες τεχνικές μέτρησης του κατακερματισμού του DNA σπέρματος. Αυτές είναι:

α) Δοκιμασία ηλεκτροφόρησης πηκτής μονού κυττάρου (single cell gel electrophoresis assay - SCGE), ή comet assay. Ο όρος "κομήτης" αναφέρεται στο μοτίβο της μετανάστευσης του DNA μέσω της γέλης ηλεκτροφόρησης, η οποία συχνά μοιάζει με κομήτη. 
Πάτα εδώ για περισσότερη πληροφόρηση


β) Τελική σήμανση τελικής δεοξυνουκλεοτιδυλ-τρανσφεράσης dUTP nick (TUNEL) είναι μια μέθοδος για την ανίχνευση του κατακερματισμού του DNA επισημαίνοντας τα 3'-υδροξυλ άκρα θραύσεων διπλής έλικας DΝΑ που δημιουργούνται κατά την απόπτωση. Από το 1992, το TUNEL έχει γίνει μια από τις κύριες μεθόδους για την ανίχνευση αποπτωτικού προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου.  
Πάτα εδώ για περισσότερη πληροφόρηση.

γ) H μέθοδος της ταυτοποίησης της δομής χρωματίνης των σπερματοζωαρίων (Sperm Chromatin Structure Assay, SCSA). Σε αυτή την τεχνική, το DNA των σπερματοζωαρίων επεξεργάζεται σε pH 1,2 και στη συνέχεια χρωματίζεται με πορτοκαλί ακριδίνης (AO). Το χαμηλό pH μετουσιώνει μερικώς το DNA στις θέσεις των σπασμένων κλώνων του DNA και το AO-ssDNA (ss=θραύση μονού κλώνου) φθορίζει κόκκινο ενώ το AO-dsDNA (ds=θραύση διπλής έλικας) φθορίζει πράσινο. Μετρήσεις κυτταρομετρίας ροής 5000 σπέρματος / δείγματος παρέχουν στατιστικά ισχυρά δεδομένα σχετικά με την αναλογία κόκκινου προς πράσινου σπέρματος, την έκταση του κατακερματισμού του DNA και τις τυπικές αποκλίσεις των μετρήσεων. Η μέθοδος SCSA έχει ορίσει έναν δείκτη κατακερματισμού DNA (DFI) 27-30% ως το σημείο ορίου επαγρύπνησης σε μελέτη όπου υπήρχαν βιοχημικές κυήσεις σε IVF 42% με DFI<27% και μόνο 1% με DFI>27%
Πάτα εδώ για περισσότερη ενημέρωση

δ) Η τεχνική αποδιάταξης  της χρωματίνης (SCD-Sperm Chromatin Dispersion Test). Αποτελεί την τεχνική που χρησιμοποιείται περισσότερο στα εργαστήρια διαγνωστικών εξετάσεων. Η τεχνική αυτή βασίζεται στη μέτρηση της διασποράς της άλλου ύστερα από την αποδιάταξη της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων.  Για περισσότερα πάτα εδώ.


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Ποσοστό DFI ≥ 30% αποτελεί ένδειξη για σημαντική καθυστέρηση στη σύλληψη και μεγάλο ποσοστό αποβολών.

Δείκτης που κυμαίνεται σε ποσοστά 70% και πάνω είναι κατά την γνώμη μας είναι ενδεικτικός αποτροπής από τεχνικές προσπάθειες σύλληψης ζεύγους.

Ενδιαφέρον περιστατικό το 2017, όπου μου έχει παρουσιαστεί για γνώμη στείρο ζεύγος, όπου είχε στο ιστορικό του τις παρακάτω προσπάθειας:
α.  3 αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης,
β.  4 σπερματεγχύσεις χωρίς αποτέλεσμα
γ.  ταξίδι στο εξωτερικό για επέμβαση υποτιθέμενης ανωμαλίας μήτρας

Το ζεύγος μου ανέφερε ενδεικτικά ότι έχει ξοδέψει κόστος ενός διαμερίσματος για τις προσπάθειες των…
Η πρώτη μου διαγνωστική προτροπή ήταν η μέτρηση κατακερματισμού
και δείτε την εικόνα να πάρετε μια γνώση…..

dfi.png

Η θραύση του DNA στο σπέρμα του ανθρώπου (κατακερματισμός σπέρματος) φαίνεται να έχει άμεση συσχέτιση με το ποσοστό αποβολής των εγκύων, ωστόσο δεν φαίνεται να έχει σημαντική επιρροή στην δυνατότητα γονιμοποίησης του σπέρματος, ωστόσο οι μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση και όχι γενικά στην γονιμότητα.

O Hongyi Yang και συν. το 2019 μελέτησαν τα κλινικά ποσοστά εγκυμοσύνης μετά από ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) μεταξύ ομάδων με υψηλό (38,2 ± 7,2), μέσο (20,1 ± 4,0) και χαμηλό (9.2 ± 3.2) κατακερματισμό σπέρματος (DFI).

Τα ποσοστά γονιμοποίησης σε αυτή την ομάδα βρέθηκαν να είναι 12,5% (11/88), 14,3% (48/336) και 13,4% (102/761), αντίστοιχα, χωρίς στατιστική διαφορά μεταξύ των ομάδων (Ρ = 0,88).

Ωστόσο, τα ποσοστά πρώιμης έκτρωσης μεταξύ αυτών των ομάδων ήταν 27,3% (3/11), 14,6% (7/48) και 4,9% (5/102), αντίστοιχα, και η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (Ρ = 0,02).

DFI (κατακερματισμός)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

clipdealer-a90940735-photo_jpg_xs.jpg

38,2 ± 7,2

27,3%

20,1 ± 4,0

14,6%

9.2 ± 3.2

4,9%

Σε μελέτη των Μ.Bugnum και συν. το 2007, συμπεριλήφθηκαν συνολικά 998 κύκλοι, 387 με ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI), 388 από εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) και 223 από μικρογονιμοποίηση (ICSI) σε σύνολο από 637 ζευγάρια. Τα αποτελέσματα της SCSA εκφράστηκαν με βάση τον δείκτη κατακερματισμού του DNA (DFI) και τα υψηλά ποσοστά δίκλωνων θραύσεων DNA (HDS). Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση την βιοχημική εγκυμοσύνη (BP), την κλινική εγκυμοσύνη (CP) και τον τοκετό (D). Για IUI, οι λόγος odds ratio  (λόγος απόδοσης /OR) για BP, CP και D ήταν σημαντικά χαμηλότεροι για ζευγάρια με DFI>30% σε σύγκριση με εκείνα με DFI≤30%, ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων του ICSI έναντι της εξωσωματικής γονιμοποίησης στην ομάδα με DFI≤30%. Δες εδώ τον πίνακα αποτελεσμάτων

Σε ζευγάρια όπου το DFI≥30%, τα αποτελέσματα του ICSI ήταν σημαντικά καλύτερα από τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Σε μια μεγάλη ανασκόπηση των Luke Simon και συν το 2017 από συνολικά 56 μελέτες  και συμπέραιναν ότι η βλάβη του DNA του σπέρματος επηρεάζει την κλινική εγκυμοσύνη μετά από θεραπεία IVF ή / και ICSI και ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που υποδηλώνουν ότι η βλάβη στο DNA του σπέρματος έχει αρνητική επίδραση στην κλινική εγκυμοσύνη μετά από θεραπεία IVF ή / και ICSI (OR = 2,37 95% CI: 1,89-2,97; P <0,0001).


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜATΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

Αν παρουσιάζετε στειρότητα μέσα στον πλήρη έλεγχο σας και πριν από επεμβάσεις και έξοδα, κάντε καταμέτρηση του κατακερματισμού του σπέρματος του συντρόφου σας

Αν ΔΕΝ υπάρχει άλλο πρόβλημα ως αίτιο και

Αν DFI μικρότερο από 30 προσπαθήστε μόνοι και περιμένετε να έρθει

Αν DFI μεγαλύτερο από 30 προγραμματίστε μικρογονιμοποίηση

Αν DFI μεγαλύτερο από 70 αναθέστε την προσπάθεια στο «ΘΕΟ» ή κάντε υιοθεσία


Για το προτεινόμενο εργαστήριο για την μέτρηση του DFI πατήστε εδώ και εδώ