Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Υπερανδρογοναιμία - Υπερτίχωση

ΑΙΤΙΑ    Υ Π Ε Ρ Α Ν Δ Ρ Ο Γ Ο Ν Α Ι Μ Ι Α Σ   & ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ

Ι.   ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

* Ιδιοπαθή

* Οικογενή

ΙΙ.  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΑΣΥΤΡΙΧΙΣΜΟΣ

ΙΙΙ. ΩΟΘΗΚΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

* Σύνδρομο P.C.O.

* Yπερθήκωση ωοθήκης

* Όγκοι Αρρενοποιητικοί

* Αρρενοποίηση της κύησης

ΙV.  ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ

* Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων

* Όγκοι επινεφριδίων

V.    ΣΥΝΔΡΟΜΟ CUSHING

VI.   ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ

VII.  ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

* Γοναδική δυσγενεσία

* Ατελής μορφή θηλεοποιητικού όρχι

VIII. ΔΙΑΦΟΡΑ

* Ακρομεγαλία

* Πορφυρία

Σημείωση : η επιλογή σε κάθε στoιχείο παραπέμπει (link) σε πληροφορίες από την Αγγλική ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

 

 

©Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης