Παρασκευή
23 Απρίλιος
2021

Doctor Vasiliadis

Διαγνωστικές μέθοδοι μαστού

Σας παραθέτω εδώ το πρωτόκολλο των αποδεκτών διαγνωστικών εξετάσεων μαστού όπως δόθηκαν την  31/01/2011 απο τον ΟΠΑΔ με την εγκύκλιο σχετικά με τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ . Για να κατεβάσετε τον τόμο Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων στην Ακτινολογία πατήστε εδώ . Ο παρακάτω πίνακας που αφορά το τμήμα για τον μαστό έχει συγγραφεί από τους Α. Χαλαζωνίτη και Π. Λεονάρδου και παρατίθεται ως έχει :

Κλινικό ερώτημα - νόσος Απεικονιστική εξέταση Σχόλια

Ασυμπτωματικές γυναίκες

Screening γυναικών Μαστογραφία • Δεν ενδείκνυται
ηλικίας < 40 έτη • Δεν υπάρχει απόδειξη ένδειξης
(Αλγόριθμος 85) εκτέλεσης μαστογραφίας σε
γυναίκες ηλικίας <40 τών
ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού
κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου
μαστού
Screening γυναικών Μαστογραφία • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
ηλικίας 40-49 έτη • Γυναίκες που απαιτούν τον έλεγχο
(Αλγόριθμος 85) πρέπει να ενημερώνονται για
τους πιθανούς κινδύνους και τα
πλεονεκτήματα αυτού
Υπερηχογράφημα • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
• Δεν υπάρχει απόδειξη ότι το US
ελαττώνει τη θνητότητα από τον
καρκίνο του μαστού. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωμα-
τική μέθοδος της μαστογραφίας
σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς
και σε γυναίκες με ενθέματα
Screening γυναικών Μαστογραφία • Ενδείκνυται
ηλικίας 50-70 έτη • Γυναίκες αυτής της ηλικίας πρέπει
(Αλγόριθμος 85) να υπόκεινται σε ανά τριετία
έλεγχο (που θα οργανώνεται από
κρατικούς φορείς)
Υπερηχογράφημα • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
• Δεν υπάρχει απόδειξη ότι το US
ελαττώνει τη θνητότητα από τον
καρκίνο του μαστού
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συμπληρωματική μέθοδος της
μαστογραφίας σε γυναίκες με
πυκνούς μαστούς και σε γυναίκες
με ενθέματα
Screening γυναικών Μαστογραφία • Ενδείκνυται
ηλικίας > 70 έτη • Γυναίκες αυτής της ηλικίας πρέπει
(Αλγόριθμος 85) να υπόκεινται σε έλεγχο αυτο-
βούλως
Υπερηχογράφημα • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
• Δεν υπάρχει απόδειξη ότι το US
ελαττώνει τη θνητότητα από τον
καρκίνο του μαστού
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συμπληρωματική μέθοδος της
μαστογραφίας σε γυναίκες με
πυκνούς μαστούς και σε γυναίκες
με ενθέματα
Οικογενειακό ιστορικό Μαστογραφία • Σχετική ένδειξη
καρκίνου του μαστού • Γυναίκες με μέτριο ή υψηλό
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
του μαστού λόγω οικογενειακού
ιστορικού θα πρέπει να παρακο-
λουθούνται από εξειδικευμένα
κέντρα μαστού
• Screening προτείνεται μετά από
συνεκτίμηση του γονιδιακού
ελέγχου
Υπερηχογράφημα • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
• Δεν υπάρχει απόδειξη ότι το US
ελαττώνει τη θνητότητα από τον
καρκίνο του μαστού
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συμπληρωματική μέθοδος της
μαστογραφίας σε γυναίκες με
πυκνούς μαστούς και σε γυναίκες
με ενθέματα
Μαγνητική τομογραφία • Ενδείκνυται
• Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν
ότι η MΤ είναι πλέον ευαίσθητη
μέθοδος για την ανίχνευση του
καρκίνου του μαστού σε γυναίκες
με οικογενειακό ιστορικό
Γυναίκες ηλικίας < 50 Μαστογραφία • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
έτη υπό HRT • Η θεραπεία με ορμονική υποκα-
τάσταση αυξάνει την πυκνότητα
των μαστών και την πιθανότητα
ανάπτυξης καλοήθων παθήσεων
του μαστού
• Υπάρχει σαφής ελάττωση της
ευαισθησίας και της ειδικότητας
στο screening αυτών των γυναικών
καθώς και στον αριθμό επανακλή-
σεων αυτών
• Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η μαστο-
γραφία θα πρέπει να προηγείται
της έναρξης της θεραπείας
Υπερηχογράφημα • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
• Δεν υπάρχει απόδειξη ότι το US
ελαττώνει τη θνητότητα από τον
καρκίνο του μαστού
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συμπληρωματική μέθοδος της
μαστογραφίας σε γυναίκες με
πυκνούς μαστούς και σε γυναίκες
με ενθέματα
Screening σε γυναίκες Μαστογραφία • Ενδείκνυται
ηλικίας > 50 έτη που • Η ευαισθησία της μαστογραφίας
έχουν υποβληθεί σε είναι χαμηλότερη σε αυτή την
μειωτική επέμβαση κατηγορία γυναικών
Υπερηχογράφημα • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
• Δεν υπάρχει απόδειξη ότι το US
ελαττώνει τη θνητότητα από τον
καρκίνο του μαστού
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συμπληρωματική μέθοδος της
μαστογραφίας σε γυναίκες με
πυκνούς μαστούς και σε γυναίκες
με ενθέματα
Κλινική υποψία καρκίνου Μαστογραφία • Ενδείκνυται
(Αλγόριθμοι 86-88) • Στα πλαίσια του τριπλού ελέγχου
(μαζί με κλινική εξέταση και US)
• Για γυναίκες ηλικίας > 35 έτη
Υπερηχογράφημα • Ενδείκνυται
• Για γυναίκες ηλικίας < 35 έτη, σε
μονάδες μαστού
Μαγνητική τομογραφία • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
• Παρέχει περαιτέρω χρήσιμες
πληροφορίες σταδιοποίησης της
νόσου, όταν η έκταση αυτής δεν
δύναται να καθορισθεί επακρι-
βώς δια του τριπλού ελέγχου
Πυρηνική ιατρική • Ένδειξη σε ορισμένες περιπτώσεις
• Χρησιμοποιείται ως συμπληρω-
ματική μέθοδος, ή όταν υπάρχει
διαφωνία μεταξύ μαστογραφίας
και US
Κλινική υποψία καρκίνου Μαστογραφία • Ενδείκνυται σε γυναίκες με ενθέ-
σε γυναίκες που έχουν ματα
υποβληθεί σε μειωτική
επέμβαση
Σταδιοποίηση καρκίνου Μαστογραφία • Ενδείκνυται
(Αλγόριθμοι 86-88) Ακτινογραφία θώρα- • Τοπική σταδιοποίηση γίνεται με
κος Υπερηχογράφημα μαστογραφία και US
Πυρηνική ιατρική • Για απομεμακρυσμένες μετα-
Αξονική τομογραφία στάσεις προτείνεται σπινθηνο-
γράφημα οστών, Ακτινογραφία
θώρακος και US ήπατος, ή ΑT
θώρακος/κοιλίας
Μαγνητική τομογραφία • Ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτ
ώσεις
• Γίνεται σε αδιευκρίνιστες περι-
πτώσεις
Παρακολούθηση Μαστογραφία Υπερη- • Ενδείκνυται
γυναικών μετά θεραπεία χογράφημα Μαγνη- • Η παρακολούθηση γίνεται με το
καρκίνου τική τομογραφία τριπλό σχήμα. Σε ειδικές περιπτώ-
Πυρηνική ιατρική σεις συνιστάται σπινθηρογράφη-
μα μαστών
Γενικευμένο οίδημα, Μαστογραφία • Δεν Ενδείκνυται αρχικά
πόνος, τάση, έλξη θηλής • Υπάρχει σχετική αξία σε γυναίκες
μαστού ηλικίας > 40 έτη με επιμένοντα
μη ειδικά συμπτώματα
Υπερηχογράφημα • Ενδείκνυται σε συγκριμένες περι-
πτώσεις
• Σε απουσία λοιπών συμπτωμά-
των υπόπτων για κακοήθεια, το
US δεν μπορεί να μεταβάλλει τη
διαχείριση της ασθενούς
Κυκλική μασταλγία Μαστογραφία • Καμία εκ των δύο μεθόδων δεν
Υπερηχογράφημα ενδείκνυται μόνο επί πόνου των
μαστών, χωρίς να υπάρχει άλλο
κλινικό σύμπτωμα
Φλεγμονές μαστού Υπερηχογράφημα • Ενδείκνυται
• Χρησιμοποιείται για την παρακο-
λούθηση και σε κατευθυνόμενες
παροχετεύσεις
Μαστογραφία • Χρησιμοποιείται για τη διαφορο-
διάγνωση από κακοήθεια
Έλεγχος ενθεμάτων Υπερηχογράφημα + • Το US αποτελεί φθηνή και γρήγο-
Μαγνητική τομογραφία ρη μέθοδο
• Η MΤ αποτελεί ειδική εξέταση


© Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης