Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Αμηνόρροια χωρίς υπερτρίχωση
Α. ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΡΡΟΙΑ
Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Υποθαλαμική ανεπάρκεια απότοκος ανεπαρκούς έκλυσης GnRH
Σύνδρομο Kallmann : ανοσμία & υπογοναδισμός
Μεμονωμένη γοναδοτροπινική ανεπάρκεια (υποφυσιακής αιτίας)
Γοναδική βλάβη λόγω γενετικής ανωμαλίας
Σύνδρομο Turner
Ανωμαλία κατασκευής χρωμοσώματος Χ
Μωσαϊκό
Αμιγής ωοθηκική δυσγενεσία (46ΧΧ) με ταινιοειδείς ωοθήκες
ΙΙ. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΗΤΡΑΣ
Θηλεοτρόπος όρχις
Απλασία / υποπλασία μήτρας ( Σύνδρομο Rokitansky-Kϋstner-Hauser )
III. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ ΜΕ β'γενή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΟΥ
Υποθαλαμικά αίτια
Διαταραχή υποθαλάμου (χωρίς φάρμακα ή stress)
Λήψη φαρμάκων
Stress
Απώλεια βάρους > 15-25 % ΒΣ
Υποφυσιακά αίτια
Όγκοι / Νεοπλασματικές παθήσεις
Νέκρωση υπόφυσης Σύνδρομο Sheehan
Σύνδρομο Simmonds
Mεμονωμένη υποφυσιακή ανεπάρκεια
Ωοθηκικά αίτια
Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια
Πολυκυστικές ωοθήκες
Αίτια από τη μήτρα
Ενδομητρικές συμφύσεις ( Σ. Asherman)
Β.
ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΟΡΡΟΙΑ
Ι. ΦΑΡΜΑΚΑ :
Ηρεμηστικά
Χλωροπρομαζίνη
Θειοριδαζίνη
Σουλφιρίδη
Υποτασικά
Ρεζερπίνη
Μεθυλ-ντόπα
Ναρκωτικά
Αντισυλληπτικές ορμόνες
ΙΙ. ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ
ΙΙΙ. ΥΠΟΘΕΙΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ

Σημείωση : η επιλογή σε κάθε στoιχείο παραπέμπει (link) σε πληροφορίες από την Αγγλική ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

 

 

©Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης