Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Μέθοδοι ελέγχου του άνδρα

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΩΝ  :

A.  ΑΝΔΡΑΣ:

Συνήθως ένα επιπλέον χρωμόσωμα Χ -> 47,ΧΧΥ ή μωσαϊκό ΧΥ/ΧΧΥ/ΧΧΧΥ

Σωμάτιο Barr (+) ( Φυλετική χρωματίνη )

B.  ΓΥΝΑΙΚΑ :

ΧΟ: TURNER ή Μωσαϊκό, ΧΟ/ΧΧ, ΧΟ/ΧΧΧ

2. ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  :

Ακινητοποιησίνες (αντισπερμικά αντισώματα) σε 7-15% των στείρων ανδρών

Βρίσκονται στο κυτταρόπλαμα των κυττάρων σπερματοδόχων κύστεων

προκαλούν ακινητοποίηση & συγκόλληση των σπερματοζωαρίων

Ανιχνεύονται :  α. στις σπερματοδόχους κύστεις

β. στο σπερματικό υγρό

γ. στον ορό του αίματος

δ. στη τραχηλική βλέννα

Ενδείξεις : a. Σε ασθενείς με κανονική πυκνότητα σπερματοζωαρίων

και ελάττωση της κινητικότητας > 40%

b. Σε ασθενείς με ακινητοποίηση των σπερματοζωαρίων

παρουσία της τραχηλικής βλέννας

ΜΑR test (Mixed Antiglobulin Reaction)

--> νωπό σπέρμα --> ανίχνευση αντισπερματικών αντισωμάτων IgA

SPAT (sperm agglutination test)

--> ανίχνευση αντισωμάτων στον ορό του αίματος

Immunobead test (ΙΒΤ)

--> latex με αντισώματα IgG, IgA, IgM --> ανάμιξη με σπερματοζωάρια

--> προσκόλληση  κεφαλή -  αυχένα - ουρά επί ύπαρξης αντισπερματικών αντισωμάτων

3. S.P.A. (Sperm penetration Asay) :

Παρουσία κεφαλής μέσα στο ωό Hamster --> test (+)

( αποτέλεσμα σε % αναλογία ωών Hamster )

Ποσοστό < 10% = Αδυναμία γονιμοποίησης του σπέρματος

Ενδείξεις : α. Άγνωστης αιτιολογίας στειρότητα

β. Σταθερά αρνητικό Huhner test

4.SIMS - HUHNER TEST   :

Λήψη 6 ώρες μετά συνουσία τραχηλικής βλέννας από τον αυλό του τραχήλου

και μέτρηση αριθμού πρός τα εμπρός κινουμένων σπερ/ων  κατά  ο.π.

(χρησιμοποίηση μεγέθυνσης 400 ή 40x10 )

ΔOΚΙΜΑΣΙΑ (+++) = 10-20 κινούμενα σπερματ./ο.π σε 6-8 ώρες

>>             (++ ) =  5-10     >>       >>           >>

>>              (+  ) =  >       >>           >>

Δοκιμασία (-)   = Απουσία σπερματοζωαρίων

ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ Huhner test μπορεί :

α. κακή ποιότητα βλέννας (ορμονική, κρυοπηξία κλπ )

β. ακατάλληλη τεχνική συνουσίας (στάση)

γ. ύπαρξη ακινητοποιησινών

5. ΒΑRTON - WIESNER TEST :

Τρομώδης κίνηση σπερμ/ων στο Huhner test θέτει υποψία υπάρξεως

ακινητοποιησινών --> -->  ένδειξη για Barton-Wiesner test =

=  Διασταύρωση βλέννας άλλης γυναίκας με σπέρμα του συζύγου

ή  διασταύρωση βλέννας της συζύγου με σπέρμα άλλου άνδρα

και ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ.

6. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΙΡΟΥ ΑΝΔΡΑ

PRL -> ΑΥΞΗΜΕΝΗ = Αίτιο σοβαρής ολιγοσπερμίας

FSH & LH -> ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ = Eυγοναδοτροφικός υπογοναδισμός

1. Βαρειά ολιγο ή αζωοσπερμία

-> μερική ή ολική απόφραξη των εκφορητικών πόρων

Δοκιμασία GnRH ή Clomiphene test (+) θετική

-> Κρυψορχία μετά την ήβη

FSH↓ & LH↓ -> ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΕΣ: = Υπογοναδοτροφοκός υπογοναδισμός

1. Βαρειά ολίγο ή αζωοσπερμία

-> Υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός Υποθαλάμο-Υποφυσιακής αιτίας

Δοκιμασία GnRH ή Clomiphene test (-) αρνητικό

-> Εάν Clomid test = (-)  &

GnRH test   = (+) ->Υποθαλαμική αιτία

2. Όγκος κυττάρων Leydig

FSH↑ & LH↑ -> ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ : Υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισμός

-> = Βαρειές διαταραχές σπερματογένεσης

Διαταραχές στη λειτουργία των κυττάρων Leydig χωρίς

σημεία διαταραχής της αρρενοποίησης (Τ ελαττωμένη)

1. Ολιγοζωοσπερμία -> Πρωτοπαθής υπογοναδισμός

2.      >>         -> Βαρειά βλάβη των σπερματικών σωληναρίων

3. Κρυψορχία μετά την ήβη

4. Ανορχία

5. Πρωτοπαθής ανεπάρκεια κυττάρων Leydig ή μετεφηβική ανεπάρκεια

6. Σύνδρομο Klinefelter

LH↑ -> ΑΥΞΗΜΕΝΗ  και FSH -> ΚΦ ( ΒΛΑΒΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΟΓΕΝΕΣΗΣ )

1. Πρωτοπαθής ή μετεφηβική ανεπάρκεια κυττάρων Leydig

2. Γόνιμος ευνούχος

FSH↑ -> AΥΞΗΜΕΝΗ και LH ->ΚΦ ( ΒΛΑΒΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ )

1. Ολιγοζωοσπερμία -> Πρωτοπαθής Υπογοναδισμός

2. Σύνδρομο Sertoli Cell Only

LH↓ &  TESTO↓ -> ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΕΣ

1. Υποφυσιακή ή Υποθαλαμική ανεπάρκεια

LH↑ -> ΑΥΞΗΜΕΝΗ  &  TESTO↓ ->   ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ

1. Συνήθως σε Σύνδρομο Klinefelter

7. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΕΣΤ  ΕΛΕΓΧΟΥ  :

1. Clomiphene test -> Αύξηση FSH↑ & LH↑ ->  Y & Y = normal

2. GnRH test -> Αύξηση FSH↑ & LH↑ ->  Y & Y = normal

3. ΗCG test (iv) -> Αύξηση Τ↑ , σπερματικού υγρού↑, Zn↑ ,

φρουκτόζης↑ , καρνιτίνης↑

8 .ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Clomiphene test :

100mg / ημέρα  ΓΙΑ 5 μέρες

Καθημερινές μετρήσεις FSH & LH

TEST (+) = αύξση FSH↑ & LH↑               --> Υποθάλαμος & Υπόφυση κ.φ.

2. GnRH test :

i.v. GnRH και μετρήσεις κάθε 10' για 1 ώρα

TEST (+) = αύξηση  FSH↑ & LH↑             --> Υπόφυση κ.φ.

Clomiphene test = (+)  & GnRH test (+)  --> Διαταραχή feed-back

>>         = (-)  &    >>     (+)  --> Aνεπάρκεια υποθαλάμου

>>         = (+) -------------------->    >>    άξονα Υ->Υ

3. hCG test :

15,000 IU im

Aύξηση έκκρισης ΤΕΣΤΟ ↑, αύξηση σπερματικού υγρού↑ και ποιότητας

-> αύξηση Τ↑ χωρίς αύξηση σπερματικού υγού, Zn κλπ =

= Μηχανική απόφραξη , Δυσλειτουργία ή Αγενεσία