Σάββατο
28 Νοεμβρίου
2020

Doctor Vasiliadis

Το ύψος και το μέγεθος υποδήματος της εγκύου ως δείκτες εξέλιξης του τοκετού

Υπό Δρ Θεοδώρου Ξεν. Βασιλειάδη, Μαιευτήρα Γυναικολόγου

Υπάρχει από αρκετά παλαιά στην μαιευτική πράξη η αντίληψη, ότι οι χαμηλού ύψους επίτοκες δύσκολα γεννούν με φυσιολογικό τοκετό, γιατί εμφανίζουν πολύ συχνά δυσαναλογία. Η άποψη αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά δεν έχει και ανάλογη επιστημονική τεκμηρίωση. Σε μελέτη που διενεργήσαμε με τους συνεργάτες το 1986 στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και ανακοινώσαμε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας, εξετάσθηκε η σχέση της δυσαναλογίας με το ύψος της επιτόκου και με το μέγεθος του υποδήματός της, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το δεύτερο ως πλέον αξιόπιστο δείκτη. Στην παρούσα μελέτη που έγινε ερευνήθηκαν αν οι δυο αυτοί δείκτες σχετίζονται πράγματι με την έκβαση του τοκετού και με την εμβρυοπυελική δυσαναλογία, δηλαδή την αδυναμία της κεφαλής του εμβρύου να περάσει μέσα από την λεκάνη της γυναίκας. Μελετήθηκαν 407 υγιείς γυναίκες που γέννησαν στο Αρεταίειο νοσοκομείο το 1986, με σκοπό την εύρεση πιθανής σχέσης ανάμεσα στο ύψος και στο μέγεθος του υποδήματος των εγκύων αφ’ ενός και του τρόπου διεκπεραιώσεως του τοκετού αφ’ ετέρου.

  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις έγκυες με μικρό υπόδημα, δηλαδή ≤ 35 το ποσοστό των καισαρικών τομών ήταν 11,3%, με μέσο υπόδημα 36-38 ήταν 8,1% και με μεγάλο ≥ 39 ήταν 31%. Στο σχήμα I απεικονίζεται η σχέση μεγέθους υποδήματος και δυσαναλογίας. Είναι εμφανές ότι οι έγκυες με μικρό υπόδημα είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ΚΤ και εμβρυουλκιών λόγω δυσαναλογίας (p = 0.00040).

rf1.jpg

Στις έγκυες με χαμηλό ανάστημα, δηλαδή 170 cm ήταν 4%. Στο σχήμα II φαίνεται η σχέση ύψους και δυσαναλογίας. Οι έγκυες με χαμηλό ύψος είχαν μεγαλύτερο ποσοστό δυσαναλογίας στις καισαρικές τομές, εδώ όμως η στατιστική διαφορά δεν ήταν σημαντική (p<0.1). span="">

rf2.jpg

Έγινε στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.   

  • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  1. Το μέγεθος του υποδήματος έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την εμφάνιση δυσαναλογίας στον τοκετό (p < 0,001).
  2. Η σχέση του ύψους με την εμφάνιση της δυσαναλογίας δεν είναι σημαντική όπως πιστεύετο παλιότερα (p < 0,1).
  3. Υπάρχει μερική θετική συσχέτιση μεταξύ ύψους και υποδήματος (r + 0,6).
  4. Η γυναικεία πύελος ακολουθεί περισσότερο το μέγεθος του υποδήματος παρά το ύψος.